Bao đựng thẻ nhân viên da trong suốt 2 mặt

Có 2 loạị:

  • Bọc thẻ nhân viên đứng
  • Bọc thẻ nhân viên ngang